Laatste datum van herziening: 01-04-2021

1. Op wie is deze Privacy Verklaring van toepassing?

1.1 Claeys & Engels BV (“Wij” of “Claeys & Engels”) is een gespecialiseerd advocatenkantoor dat een volledig juridisch dienstenpakket aanbiedt in alle materies die betrekking hebben op human resources. Claeys & Engels heeft verschillende kantoren in België en neemt actief deel aan een wereldwijde alliantie van vooraanstaande advocatenkantoren gespecialiseerd in het arbeids- en pensioenrecht, “Ius Laboris” genaamd.

1.2 Wij treden gezamenlijk met de individuele advocaten en juridische experten verbonden aan ons kantoor op als verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die worden verwerkt door ons advocatenkantoor. Wij verzamelen, bewaren en verwerken ieder persoonsgegeven zo veilig als redelijkerwijs mogelijk en in strikte overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG” of “GDPR”).

1.3 Gelieve onderstaande links te volgen voor bijkomende informatie. Waar dit relevant is, hebben we een onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën van betrokkenen:

2.  Wat wordt gedekt door deze Privacy Verklaring?

3.  Professionele geheimhouding

4.  Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

5. Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

6. Uw rechten

7. Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

8. Persoonsgegevens die we verzamelen

9. Toegang en doorgeven van gegevens

10. Bescherming van uw persoonsgegevens

11. Bewaring van persoonsgegevens

12. Worden uw persoonsgegevens gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming? 

13. Hoe contact met ons opnemen?

14. Wijzigingen aan deze Privacy Verklaring

*

*                    *

*

2.  Wat wordt gedekt door deze Privacy Verklaring?

2.1 Via deze Privacy Verklaring wensen wij u te informeren over hoe en waarom wij en onze advocaten en experten uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij onze activiteiten uitoefenen of wanneer u gebruik maakt van onze websites (“de Sites”) en de daarop aangeboden diensten, aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en wie u kan contacteren voor meer informatie of vragen.

2.2 Deze Privacy Verklaring omvat de verwerking van persoonsgegevens van:

 • website bezoekers;
 • contactpersonen die juridische updates ontvangen (newsflashes, newsletters, ...) en uitnodigingen voor evenementen;
 • (contactpersonen van) cliënten;
 • (contactpersonen van) eender welke partij waarmee Claeys & Engels zaken doet of overweegt te doen (potentiële cliënten, leveranciers, andere zakelijke contacten, ...);
 • tegenpartijen in een geschil of personen van wie gegevens worden verwerkt in het kader van een gerechtelijke procedure of de juridische adviesverlening voor onze cliënten.

Deze Privacy Verklaring is echter niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die strikt confidentieel dienen te blijven in het kader van het beroepsgeheim van advocaten (zie punt 3).

2.3 Wanneer wij verwijzen naar “de Sites”, bedoelen wij de webpagina’s die beginnen met volgende URL’s:

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op andere webpagina’s. In het bijzonder is deze Privacy Verklaring niet van toepassing op webpagina’s met een URL beginnende met http://jobs.claeysengels.be/ die u toelaten te solliciteren voor openstaande vacatures.

2.4 Deze Site kan links bevatten naar andere websites voorzien door derden. Hoewel wij trachten enkel links te voorzien naar websites die onze hoge standaarden inzake gegevensbescherming delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van deze websites.

Wanneer u links op deze Site aanklikt, raden wij u sterk aan eerst de Privacy Verklaringen op de betrokken websites te lezen alvorens persoonsgegevens vrij te geven.

3. Professionele geheimhouding

3.1 Een belangrijk beginsel waar Claeys & Engels rekening mee dient te houden – zowel op het niveau van het kantoor als geheel als op het niveau van haar individuele advocaten en werknemers – is het wettelijke beroepsgeheim.

3.2 Het beroepsgeheim omvat alle confidentiële informatie die onze advocaten ontvangen en ontdekken in de uitvoering van hun taken. Deze confidentiële informatie omvat, maar is niet beperkt tot: 

 • de identiteit van de cliënt;
 • alle types van correspondentie tussen onze advocaten en de cliënt of tussen onze advocaten en andere advocaten;
 • alle bijlagen bij deze correspondentie, zoals ontwerpen, overeenkomsten en procedurele documenten;
 • alle informatie over de cliënt of over andere personen of partijen die onze advocaten ontvangen of ontdekken, op welke manier dan ook, in het kader van juridische bijstand voor de cliënt;
 • ...

3.3 Confidentiële informatie waarop het beroepsgeheim betrekking heeft, mag alleen aan rechtbanken, arbiters en derde partijen worden vrijgegeven, voor zover dat:

 • het vrijgeven van deze informatie relevant is, en
 • het vrijgeven van deze informatie in het belang van de cliënt is, en
 • de cliënt akkoord gaat met het vrijgeven van deze informatie, en
 • het vrijgeven van deze informatie niet wettelijk verboden is.

3.4 De Privacy Verklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die strikt confidentieel dienen te blijven in het kader van het beroepsgeheim van advocaten, zoals hierboven beschreven.

4. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

4.1 IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

4.1.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • de verstrekking en goede organisatie van onze (online) diensten;
 • de behandeling van vragen, verzoeken en klachten (bijv. verzonden via het online contactformulier);
 • het verzamelen van statistieken over het gebruik van de Site (“web audience measuring”);
 • het verbeteren van de prestaties en het uitzicht van de Site.

4.2 IK BEN EEN CONTACTPERSOON DIE JURIDISCHE UPDATES (NEWSFLASHES, NEWSLETTERS, …) EN UITNODIGINGEN VOOR EVENEMENTEN ONTVANGT

4.2.1 Wij beschikken over een database met de gegevens van onze cliënten en preferentiële partners. Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • zowel het verzenden van geregelde juridische updates op het gebied van HR recht (verloning & voordelen, pensioen-, discriminatie-, privacy- en gegevensbeschermingsrecht inbegrepen), als de uitnodigingen voor onze evenementen en elk ander nieuws over ons kantoor of het HR recht in het algemeen;
 • de behandeling van vragen, verzoeken en klachten omtrent deze communicatie;
 • het verzamelen van statistieken omtrent deze communicatie.

4.3 IK BEN EEN (CONTACTPERSOON VAN) EEN CLIËNT

4.3.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn beperkt tot:

 • het respecteren van onze wettelijke verplichtingen;
 • klantenbeheer;
 • facturatie en boekhouding;
 • het verstrekken van informatie over onze onderneming, diensten en activiteiten;
 • de goede organisatie van onze diensten;
 • marketing en verkoop;
 • het behandelen van vragen, verzoeken en klachten;
 • beheer van geschillen;
 • statistieken en marktonderzoek;
 • veiligheid.

4.3.2 Als (een contactpersoon van een) cliënt, zal u toegevoegd worden aan onze contactlijst voor juridische updates en uitnodigingen voor evenementen. Voor meer informatie over de doeleinden van deze verwerking, zie he deel  rond juridische updates en uitnodigingen.

4.4 IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) ELKE ANDERE PARTIJ MET WIE CLAEYS & ENGELS ZAKEN DOET OF OVERWEEGT TE DOEN (POTENTIËLE CLIËNTEN, LEVERANCIERS, ANDERE ZAKELIJKE CONTACTEN, …)

4.4.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn beperkt tot:

 • het respecteren van onze wettelijke verplichtingen;
 • beheer van bestellingen en leveranciers;
 • facturatie en boekhouding;
 • het verstrekken van informatie over onze onderneming, diensten en activiteiten;
 • de goede organisatie van onze diensten;
 • direct marketing;
 • het behandelen van vragen, verzoeken en klachten;
 • beheer van geschillen;
 • public relations en perscontacten;
 • statistieken en marktonderzoek;
 • veiligheid.

4.5 IK BEN EEN SOLLICITANT

4.5.1  Het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, is het registeren van uw sollicitatie voor een tewerkstelling in ons bedrijf en, indien deze sollicitatie tot het begin van een selectieprocedure leidt, het aanmaken van uw profiel, wat betekent dat wij alle nodige gegevens zullen verwerken die vereist zijn om uw sollicitatie te kunnen beoordelen met het oog op een mogelijke aanwerving. Deze beoordeling kan ook een beoordeling door een externe partij (“assessment”) omvatten.

In het geval van een positieve beoordeling en beslissing u aan te werven, zullen we uw persoonsgegevens ook gebruiken om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

In het geval van een beslissing u niet aan te werven, zullen we uw persoonsgegevens ook bewaren gedurende een welbepaalde periode, met name om u in de toekomst te kunnen contacteren wanneer eventuele toekomstige opportuniteiten aansluiten bij uw profiel of teneinde ons te kunnen verweren indien u gerechtelijke actie zou ondernemen tegen ons op basis van de aanwervingsprocedure.

4.6 IK BEN EEN TEGENPARTIJ IN EEN GESCHIL OF PERSOON VAN WIE GEGEVENS WORDEN VERWERKT IN HET KADER VAN EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE OF DE JURIDISCH ADVIESVERLENING VOOR ONZE CLIËNTEN

4.6.1 Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de  de juridische dienstverlening aan haar cliënteel. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de behartiging van de belangen van onze cliënt met inbegrip van het beheer van geschillen in rechte en gerechtelijke procedures.  

5. Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

5.1 IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

5.1.1 Wanneer u ons contacteert via het online contactformulier of contactdetails invult op de Sites, zullen uw persoonsgegevens in principe worden verwerkt voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (namelijk het belang om uw vragen, verzoeken en klachten op de best mogelijke wijze te behandelen).

In dit verband zullen wij steeds geval per geval bepalen of onze belangen opwegen tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden. Gelieve ons te contacteren indien u hierover meer informatie wenst te bekomen.

5.2 IK BEN EEN CONTACTPERSOON DIE JURIDISCHE UPDATES (NEWSFLASHES, NEWSLETTERS, …) EN UITNODIGINGEN VOOR EVENEMENTEN ONTVANGT

5.2.1 Indien u een cliënt bent, verzenden wij onze updates en uitnodigingen in de context van onze bestaande klantenrelatie, wat ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen is. Gezien de huidige bestaande klantenrelatie, gaan wij ervan uit dat u tevreden bent met de diensten die wij leveren om u op de hoogte te houden.

5.2.2 Als u geen cliënt bent of niet verbonden bent met een cliënt, zullen wij onze updates en uitnodigingen op basis van uw toestemming versturen.

5.3 IK BEN EEN (CONTACTPERSOON VAN) EEN CLIËNT

OF

IK BEN EEN (CONTACTPERSOON VAN) ELKE ANDERE PARTIJ MET WIE CLAEYS & ENGELS ZAKEN DOET OF OVERWEEGT TE DOEN (POTENTIËLE CLIËNTEN, LEVERANCIERS, ANDERE ZAKELIJKE CONTACTEN, …)

5.3.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden:

 • indien noodzakelijk voor de goede werking van contracten waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen vooraleer een contract aan te gaan;
 • indien noodzakelijk voor de nakoming van onze juridische verplichtingen;
 • in het kader van de gerechtvaardigde belangen van Claeys & Engels, en/of een derde partij, zoals (maar niet beperkt tot) onze activiteiten, klanten- / potentiële klanten- / leveranciersbeheer etc.

5.3.2 Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw vrije, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bijv. zeer specifieke direct marketing of marktonderzoeksactiviteiten), zullen wij uw gegevens enkel voor deze doeleinden verwerken wanneer wij een dergelijke toestemming van u hebben ontvangen.

5.3.3 Indien u (een contactpersoon van een) cliënt bent, zal u toegevoegd worden aan een contactlijst voor juridische updates en uitnodigingen voor evenementen. Voor meer informatie betreffende de juridische grond van deze werking, zie het deel over de juridische updates en uitnodigingen.

5.4 IK BEN EEN SOLLICITANT

5.4.1  De verwerking van uw persoonsgegevens is nodig om maatregelen te kunnen nemen voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst en het is in ons gerechtvaardigd belang i.e. het belang om u te beoordelen alvorens u een aanbod van tewerkstelling te doen, wat ons eveneens in uw belang lijkt (of alleszins weegt dit niet op tegen ons belang). Het bijhouden van uw gegevens gedurende een welbepaalde periode om u te contacteren in geval van toekomstige opportuniteiten of om ons te kunnen verweren met betrekking tot de aanwervingsprocedure kadert ook binnen ons gerechtvaardigd belang.

5.5 IK BEN EEN TEGENPARTIJ IN EEN GESCHIL OF PERSOON VAN WIE GEGEVENS WORDEN VERWERKT IN HET KADER VAN EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE OF DE JURIDISCH ADVIESVERLENING VOOR ONZE CLIËNTE

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang met name de juridische dienstverlening met inbegrip van het beheer van geschillen in rechte ten behoeve van onze cliënten.

6. Uw rechten

6.1 U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. In het bijzonder heeft u het recht om:

 • inzage te verwerven in uw persoonlijke gegevens en er een kopie van te ontvangen voor zover zulks geen afbreuk doet aan de rechten van derden, met name het recht op de verdediging in rechten of het recht op privacy;
 • te vragen om uw persoonlijke gegevens te updaten of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn;
 • te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken. Deze rechten zijn evenwel niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is in het kader van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming);
 • uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een contract);
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens waarvoor wij gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond gebruiken, waarop wij de verwerking zullen stopzetten tenzij wij prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben of de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

U beschikt ook over het recht om op ieder ogenblik bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen van ons, kan u contact met ons opnemen (zie hieronder) of klikken op de uitschrijfknop in elk van die communicaties. In dat geval zullen uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt voor dergelijke doeleinden.

6.2 Met het oog op de uitoefening van de bovenstaande rechten kan u ons een verzoek versturen waarin u het recht aanduidt dat u wenst uit te oefenen:

 • door een e-mail te verzenden aan privacy@claeysengels.be; of
 • door een schriftelijk verzoek te richten aan Olivier Wouters, Managing Partner, Claeys & Engels BV Vorstlaan 25, 1170 Brussel.

U kunt deze contactgegevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

6.3 Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt of in het geval van elke privacy-gerelateerde vraag waarvan u ons op de hoogte bracht, heeft u het recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft. Indien u graag wordt geleid tot de juiste toezichthoudende autoriteit, gelieve ons dan te contacteren.

7. Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

7.1 IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

7.1.1 Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen wanneer u deze Site en de daarop aangeboden toepassingen gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u het contactformulier invult op de Sites, wanneer u ons contacteert met behulp van de contactgegevens op de Sites of wanneer u gebruik maakt van onze online diensten.

7.2 IK BEN EEN CONTACTPERSOON DIE JURIDISCHE UPDATES (NEWSFLASHES, NEWSLETTERS, …) EN UITNODIGINGEN VOOR EVENEMENTEN ONVANGT

7.2.1 De persoonsgegevens waarover wij beschikken werden door u voorzien.

7.3 IK BEN EEN (CONTACTPERSOON VAN) EEN CLIËNT

OF

IK BEN EEN (CONTACTPERSOON VAN) ELKE ANDERE PARTIJ MET WIE CLAEYS & ENGELS ZAKEN DOET OF OVERWEEGT TE DOEN (POTENTIËLE CLIËNTEN, LEVERANCIERS, ANDERE ZAKELIJKE CONTACTEN …)

7.3.1 Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten.

7.3.2 Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens verkrijgen omdat u deze aan ons geeft (bijv. door ons te contacteren), omdat anderen die aan ons geven (bijv. uw werkgever of derden-dienstverleners waarop wij een beroep doen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten) of omdat ze toegankelijk zijn voor het publiek.

7.3.3. Wanneer wij uw persoonsgegevens van andere partijen verkrijgen, leveren wij redelijke inspanningen om contractuele clausules met deze partijen af te sluiten die hen ertoe verplichten om de relevante regels inzake gegevensbescherming te respecteren. Dit kan er onder meer in bestaan dat deze partij u alle noodzakelijke informatie verschaft of - zo nodig - van u de toestemming verkrijgt om de persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in deze GDPR Privacy Verklaring.

7.4 IK BEN EEN SOLLICITANT

7.4.1 Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze aan ons bezorgt.

7.5 IK BEN EEN TEGENPARTIJ IN EEN GESCHIL OF PERSOON VAN WIE GEGEVENS WORDEN VERWERKT IN HET KADER VAN EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE OF DE JURIDISCH ADVIESVERLENING VOOR ONZE CLIËNTEN

Wij hebben uw persoonsgegevens bekomen van onze cliënte of teruggevonden via een openbaar bestand (bijvoorbeeld personeel rechtbanken).

8. Persoonsgegevens die we verzamelen

8.1 IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

8.1.1 De voornaamste persoonsgegevens die we verwerken via het gebruik van deze Sites zijn de volgende:

> Contactformulier

Wij verzamelen uw gegevens wanneer u ons contacteert via de online contactformulieren op de Sites. De volgende contactformulieren kunnen op de Sites gevonden worden:

De volgende gegevens worden verzameld via het contactformulier op onze GDPR website: naam, bedrijf, functie, e-mail adres en de inhoud van uw bericht.

De volgende gegevens worden verzameld via het contactformulier op onze website omtrent opzegging: naam, bedrijf, functie, e-mail adres en de inhoud van uw bericht.

> Diensten

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken met het oog op het verlenen van online diensten op de Sites, zoals:

> Berekeningstools

Wanneer u de berekeningstools gebruikt op de websites https://opzegging.be/ en http://www.formuleclaeys.be, wordt u gevraagd om een aantal gegevens in te vullen zoals:

 • de naam van de werknemer;
 • de datum van indiensttreding;
 • de ontslagdatum / de datum waarop de opzegging ingaat;
 • of de opzegging werd gegeven door de werknemer of de werkgever;
 • het statuut van de werknemer (bediende of arbeider);
 • het salaris en de voordelen;
 • of de werknemer deeltijds werkt omwille van ouderschapsverlof;
 • of de bediende een functie als handelsvertegenwoordiger uitoefent.

Deze gegevens worden enkel verwerkt om de gevraagde online diensten te kunnen verlenen (met name de berekening van de opzeggingsvergoeding, de remuneratie van de werknemer, het bedrag en de kost van de verbrekingsvergoeding enz.) en zullen door Claeys & Engels op geen enkele manier opgeslagen worden.

> Sociale verkiezingen

Op onze website omtrent sociale verkiezingen (http://www.socialelections.be/), heeft u de mogelijkheid om een kalender voor de sociale verkiezingen op te maken gebaseerd op de verkiezingsdata in uw bedrijf en om deze te exporteren.

Wij zullen de gegevens die u ingeeft op onze website omtrent sociale verkiezingen alleen gebruiken om de gevraagde diensten te verlenen en wij zullen deze gegevens op geen enkele manier opslaan.

> Overdracht van grote bestanden

Om grote bestanden naar u te kunnen overdragen via onze website https://files.claeysengels.be, hebben wij altijd uw e-mail adres nodig.

De bestanden die wij overdragen kunnen ook persoonsgegevens bevatten en zullen enkel op onze server geplaatst worden met het oog op overdracht. Afhankelijk van de gevoeligheid van de gegevens, kunnen wij bijkomende beveiligingsmaatregelen (bv. gebruikersnamen en paswoorden) gebruiken om deze gegevens te beschermen.

8.2 IK BEN EEN CONTACTPERSOON DIE JURIDISCHE UPDATES (NEWSFLASHES, NEWSLETTERS,…) EN UITNODIGINGEN VOOR EVENTS ONTVANGT

8.2.1 De persoonsgegevens die we bewaren in onze database zijn:

 • uw naam en achternaam
 • uw e-mailadres
 • de onderneming waarvoor u werkt
 • uw functietitel

8.3 IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN CLIËNT

OF

IK BEN EEN (CONTACTPERSOON VAN) ELKE ANDERE PARTIJ MET WIE CLAEYS & ENGELS ZAKEN DOET OF OVERWEEGT TE DOEN (POTENTIËLE CLIËNTEN, LEVERANCIERS, ANDERE ZAKELIJKE CONTACTEN, …)

8.3.1 De persoonsgegevens die we verzamelen of verkrijgen, kunnen onder andere omvatten:

 • identificatiegegevens (bijv. naam, adres (privé/werk), telefoonnummer (privé/werk), e-mailadres (privé/werk), land van verblijf), rijksregisternummer, paspoorten enz.;
 • elektronische identificatiegegevens (bijv. IP adressen, browser type, cookie identificatoren, ...);
 • persoonlijke eigenschappen (bijv. leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal, gezinssamenstelling, hobby’s enz.);
 • financiële specificaties (bijv. bankrekeningnummer, kredietwaardigheid...);
 • levensstijl en sociale omstandigheden;
 • familiale omstandigheden (bijv. burgerlijke staat);
 • gegevens omtrent tewerkstelling en opleiding (bijv. bedrijf waarvoor u werkt, functietitel, huidige verantwoordelijkheden, projecten, kwalificaties, opleidingen, werkschema,...);
 • gegevens omtrent de diensten die u ons vraagt;
 • gegevens omtrent hoe u communiceert met ons (bijv. wanneer u ons contacteer) en andere gelijkaardig informatie.

8.4 IK BEN EEN SOLLICITANT

8.4.1 Zoals hierboven vermeld, kunt u solliciteren via het sollicitatieformulier op onze website.

In het kader van onze rekruterings- en selectieprocedure kan de verwerking van persoonsgegevens verder omvatten:

 • standaard informatie in verband met uw identiteit (naam, voorna(a)m(en), adres...);
 • persoonlijke gegevens (geboorteplaats en -datum, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, hobby’s en interesses,...);
 • uw foto indien u ons deze vrijwillig bezorgt;
 • gegevens in verband met uw professionele ervaring (profiel, gegevens over voormalige werkgevers, beëindiging van laatste tewerkstellingen en het geleverde werk, bijzondere projecten, ...) met inbegrip van een referentieonderzoek indien u referenties hebt opgegeven in uw CV;
 • gegevens in verband met uw opleiding (diploma’s, certificaten, stages, bijzondere opleidingen, ...);
 • talenkennis;
 • indien van toepassing, of u al dan niet over een arbeids- en/of verblijfsvergunning voor de Europese Economische Ruimte (EER) beschikt;
 • eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons meedeelt bij uw sollicitatie, in uw CV of motivatiebrief, in verband met de uitoefening van de functie;
 • digitale beoordeling via het internet (aanwezigheid op sociale media), in de mate dat deze aanwezigheid openbaar is voor ons;
 • alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die krachtens de wet verwerkt moeten worden.

8.5 IK BEN EEN TEGENPARTIJ IN EEN GESCHIL OF PERSOON VAN WIE GEGEVENS WORDEN VERWERKT IN HET KADER VAN EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE OF DE JURIDISCH ADVIESVERLENING VOOR ONZE CLIËNTEN

Wij verwerken uw contactgegevens wanneer we contact met u opnemen. Alle andere gegevens maken deel uit van ons professioneel beroepsgeheim. Hierover kunnen wij geen gegevens verstrekken.

9. Toegang en doorgeven van gegevens

9.1 IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

9.1.1 Onze medewerkers zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens op een strikte “need-to-know” basis voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

9.1.2 Uw gegevens worden niet overgedragen buiten de EER.

9.2 IK BEN EEN CONTACTPERSOON DIE JURIDISCHE UPDATES (NEWSFLASHES, NEWSLETTERS,…) EN UITNODIGINGEN VOOR EVENTS ONTVANGT

9.2.1 Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan onze partners en hun assistenten en aan personeel dat in ons marketing of IT departement is tewerkgesteld evenals aan enige service provider die ons helpt om onze updates te verzenden of IT assistentie verleent omtrent onze database.

9.2.2 Uw gegevens worden niet overgedragen buiten de EER.

9.3 IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN CLIËNT

OF

IK BEN EEN (CONTACTPERSOON VAN) ELKE ANDERE PARTIJ MET WIE CLAEYS & ENGELS ZAKEN DOET OF OVERWEEGT TE DOEN (POTENTIËLE CLIËNTEN, LEVERANCIERS, ANDERE ZAKELIJKE CONTACTEN, …)

9.3.1 Onze medewerkers en advocaten zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens op een strikte “need-to-know” basis. Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan verbonden bedrijven en derden die ons diensten verlenen die redelijkerwijze toegang vereisen tot uw persoonsgegevens voor één of meerdere van de doeleinden zoals omschreven in het hoofdstuk “Waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen”.

9.3.2 De volgende externe partijen kunnen bijv. betrokken zijn:

 • externe dienstverleners die wij gebruiken voor verscheidene zakelijke diensten;
 • andere advocatenkantoren;
 • rechtshandhavingsinstanties in overeenstemming met de relevante wetgeving;
 • externe professionele adviseurs (bijv. consultants voor het bedrijf).

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijke informatie te verstrekken waar dit wettelijk vereist is of waar wij ervan uitgaan dat de gegevensverstrekking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan een gerechtelijke procedure, een bevelschrift, een verzoek van een regelgever of enige andere juridische procedure waarin wij betrokken worden.

9.3.3 Uw gegevens worden niet overgedragen buiten de EER.

9.4 IK BEN EEN TEGENPARTIJ IN EEN GESCHIL OF PERSOON VAN WIE GEGEVENS WORDEN VERWERKT IN HET KADER VAN EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE OF DE JURIDISCH ADVIESVERLENING VOOR ONZE CLIËNTEN

9.4.1 Onze medewerkers en advocaten zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens op een strikte “need-to-know” basis. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan gerechtelijke instanties en/of andere advocatenkantoren. Tenzij u bent betrokken in een geschil dat de landsgrenzen overschrijdt, worden uw gegevens niet doorgegeven buiten de EER.

10. Bescherming van uw persoonsgegevens

10.1 Wij treffen strikte technische en organisatorische (veiligheids-)maatregelen om uw persoonsgegevens zowel online als offline te beschermen voor toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging.

Deze maatregelen omvatten onder meer:

 • trainingen aan betrokken personeelsleden om ervoor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van onze verplichtingen inzake gegevensbescherming wanneer zij persoonsgegevens behandelen;
 • administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot wat noodzakelijk is (paswoorden, digitale certificaten);
 • technische veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van fire walls, versleuteling en anti virus software;
 • login toegangsblokkering in geval van verlies of diefstal van apparaten;
 • e-monitoring;
 • fysieke veiligheidsmaatregelen, zoals veiligheidsbadges om de toegang te weren tot onze bedrijfsruimten.

10.2 Hoewel wij gepaste veiligheidsmaatregelen nemen van zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, is met name de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van de aan ons of door ons verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die deze informatie redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren.

11. Bewaring van persoonsgegevens

11.1 IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

11.1.1 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

11.1.2 Als algemene regel, worden de persoonsgegevens verkregen door het contactformulier op onze website bewaard voor een periode van 5 jaar.

Afhankelijk van de specifieke situatie en de toepasselijke nationale wetgeving kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijke vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

11.2 IK BEN EEN CONTACTPERSOON DIE JURIDISCHE UPDATES (NEWSFLASHES, NEWSLETTERS, …) EN UITNODIGINGEN VOOR 11.2 IK BEN EEN CONTACTPERSOON DIE JURIDISCHE UPDATES (NEWSFLASHES, NEWSLETTERS, …) EN UITNODIGINGEN VOOR EVENEMENTEN ONTVANGT

11.2.1 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

11.2.2 Wij bewaren persoonsgegevens zolang u in een onderneming werkt die een cliënt van Claeys & Engels is. Wij beschouwen elke onderneming waarvoor wij hebben gewerkt als een cliënt. Indien wij geen opdrachten hebben ontvangen gedurende een periode van 3 jaar startende van ons laatste professioneel contact, beschouwen wij uw bedrijf niet langer als een cliënt van Claeys & Engels.

11.3 IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN CLIËNT

OF

IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) ELKE ANDERE PARTIJ MET WIE CLAEYS & ENGELS ZAKEN DOET OF OVERWEEGT TE DOEN (POTENTIËLE CLIËNTEN, LEVERANCIERS, ANDERE ZAKELIJKE CONTACTEN, …)

11.3.1 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

11.3.2 Als een algemene regel geldt dat gegevens in het kader van een contractuele relatie worden opgeslagen voor een periode van 10 jaar startende van het einde van de contractuele relatie.

11.3.3 Afhankelijk van de specifieke situatie en de toepasselijke nationale wetgeving kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijke vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

11.4 IK BEN EEN SOLLICITANT

11.4.1 We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden. Indien de sollicitatie niet uitmondt in een arbeidsrelatie, zullen uw persoonsgegevens bewaard worden gedurende vijf jaar na het einde van de aanwervingsprocedure voor de doeleinden die hierboven besproken worden.

11.5 IK BEN EEN TEGENPARTIJ IN EEN GESCHIL OF PERSOON VAN WIE GEGEVENS WORDEN VERWERKT IN HET KADER VAN EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE OF DE JURIDISCH ADVIESVERLENING VOOR ONZE CLIËNTEN

Uw gegevens worden zolang bewaard als nodig in het kader van de juridische dienstverlening van onze cliënten en in het kader van onze beroepsaansprakelijkheid. In de regel worden uw gegevens dan ook bewaard gedurende 10 jaar na het einde van een gerechtelijke procedure of adviesverlening aan de cliënt.

12. Worden uw persoonsgegevens gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming? 

12.1 Automatische besluiten zijn besluiten over personen die louter gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van gegevens en die rechtsgevolgen teweegbrengen die de betrokken personen aanzienlijk treffen.

12.2 In de regel gebruiken wij geen persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvormingen. Wij nemen aldus geen beslissingen over u die enkel gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.

13. Hoe contact met ons opnemen?

13.1 Wij hopen dat deze GDPR Privacy Verklaring u helpt te begrijpen, en u meer vertrouwd maakt met, de manier waarop wij uw gegevens verwerken. Indien u vragen heeft over deze GDPR Privacy Verklaring en deze Site in het algemeen, kan u contact met ons opnemen door:

 • een e-mail te sturen naar privacy@claeysengels.be; of
 • te telefoneren naar +32 2 761 46 00; of
 • een schriftelijk verzoek te versturen naar Olivier Wouters, Managing Partner, Claeys & Engels BV, Vorstlaan 25, 1170 Brussel.

14. Wijzigingen aan deze Privacy Verklaring

14.1 Wij kunnen deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Iedere aanpassing die we doen aan deze Privacy Verklaring in de toekomst zal worden geplaatst op deze pagina. Om u te informeren wanneer wij de Privacy Verklaring het laatst hebben aangepast, zullen wij bij iedere wijziging de datum van herziening bovenaan deze pagina aanpassen. De aangepaste Privacy Verklaring zal dan gelden vanaf deze datum. Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de wijzigingen en toevoegingen.